มาตรฐานสินค้าข้าว

ที่มา: ข้อมูล มกอช. ตัดยอดวันที่ 25/10/61
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#ชื่อมาตรฐาน (Tn)ชื่อมาตรฐาน (En)รหัสเลข มกษ. (Th)รหัสเลข มกษ (En)ราชกิจจานุเบกษา (Th)ราชกิจจานุเบกษา (En)
1ข้าวหอมมะลิไทยTHAI HOM MALI RICEมกษ. 4000-2560TAS 4000-2017เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221ง NULL
2ข้าวหอมไทยTHAI AROMATIC RICEมกษ. 4001-2560TAS 4001-2017เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221ง NULL
3ข้าวกล้องงอกGERMINATED BROWN RICEมกษ. 4003-2555TAS 4003-2012129 ตอนพิเศษ 144 งNULL
4ข้าว (ยกเลิก มกษ. 4004-2555 และใช้ มกษ.4004-2560 แทน)RICEมกษ. 4004-2555TAS 4004-2012เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 งNULL
5ข้าวไทยTHAI RICEมกษ. 4004-2560TAS 4004-2017เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221ง NULL
6ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์GEOGRAPHICAL INDICATION RICEมกษ. 4005-2557TAS 4005-2014เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 งNULL
7ข้าวสีไทยTHAI COLOUR RICEมกษ. 4006-2560TAS 4006-2017เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221ง NULL
8การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยมกษ. 4400-2552NULLเล่ม 126 ตอนพิเศษ 186งNULL
9การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวGOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RICE MILLมกษ. 4403-2553TAS 4403-2010เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 งVol.127 Section 150D Special
10การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอกGOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR GERMINATED BROWN RICEมกษ. 4404-2555TAS 4404-2012129 ตอนพิเศษ 144 งNULL
11การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (ยกเลิก มกษ. 4406-2557 และใช้ มกษ.4406-2560 แทน)GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE SEEDมกษ. 4406-2557TAS 4406-2014เล่ม 131 ตอนพิเศษ 200 งNULL
12การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวGOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE SEEDมกษ. 4406-2560TAS 4406-2017เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221ง NULL
13เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ORGANIC AGRICULTURE PART 4 : ORGANIC RICEมกษ. 9000 เล่ม 4 -2553TAS 9000 PART 4 - 2010เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 งVol.127 Section 14D Special
14ข้าวหอมมะลิไทย (ยกเลิก มกษ. 4000-2546 และใช้ มกษ.4000-2556 แทน)Thai Hom Mali Riceมกษ.4000-2546TAS 4000-2546 เล่ม 120 ตอนพิเศษ 145ง Vol. 120 Special Part 145D
15ข้าวหอมไทย (ยกเลิก มกษ. 4001-2551 และใช้ มกษ.4001-2560 แทน)Thai Aromatic Riceมกษ.4001-2551TAS 4001-2551เล่ม 125 ตอนพิเศษ 139 งVol. 125 Section 139 D
16การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย (ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.4400-2552 แทน)Good Agricultural Pratices For Thai Hom Mali Riceมกษ.4400-2546TAS 4400-2546เล่ม 120 ตอนพิเศษ 145งNULL