ความต้องการใช้ในประเทศ (บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม123,611
2กุมภาพันธ์112,625
3มีนาคม111,763
4เมษายน128,551
5พฤษภาคม91,127
6มิถุนายน98,767
7กรกฎาคม70,294
8สิงหาคม96,567
9กันยายน85,235
10ตุลาคม94,235