สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือรวม ณ สิ้นเดือน ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม423,016
2กุมภาพันธ์400,325
3มีนาคม438,689
4เมษายน420,266
5พฤษภาคม402,827
6มิถุนายน379,672
7กรกฎาคม371,409
8สิงหาคม365,511
9กันยายน387,162
10ตุลาคม433,103