ปริมาณการรับซื้อ/ช่วงเวลาการผลิต ปี 2560

ภาคปริมาณอ้อยเข้าหีบ(อ้อยสด)ปริมาณอ้อยเข้าหีบ(อ้อยไฟไหม้)อื่นๆรวม
ภาคเหนือ11,399,41121,641,364456,86333,497,638
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20,623,32237,989,0461,065,97159,678,339
ภาคกลาง11,735,36624,857,6041,068,30537,661,275
ภาคตะวันออก1,740,8524,942,33406,683,186
 รวม45,498,95089,430,3482,591,139137,520,438