รายได้เงินสดทางการเกษตร

รายได้ทางการเกษตร 2559/60 บาท/ครัวเรือน/ปี
> 500,000
300,001 – 500,000
200,001 – 300,000
100,001 – 200,000
60,001 – 100,000
< 60,00
10 จังหวัดที่มีรายได้ทางการเกษตรสูงสุด
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ภาครายได้ทางการเกษตรรายจ่ายทางการเกษตรรายได้สุทธิทางการเกษตรรายได้นอกการเกษตรรายจ่ายเพื่อการบริโภครายจ่ายเพื่อการอุปโภคเงินออมเบื้องต้น
ภาคเหนือ167,300109,56357,737122,68636,45681,88062,087
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ90,35760,60129,757147,05129,66888,87358,267
ภาคกลาง297,260193,766103,494181,38660,852110,688113,339
ภาคใต้188,632105,09383,539157,10955,23992,73792,671
หมายเหตุ : รายได้ทางการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดจากการขายผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร และอื่นๆ เช่นการแปรรูป เป็นต้น
รายจ่ายทางการเกษตร หมายถึง รายจ่ายเงินสดค่าจ้างแรงงาน ค่าปัจัยการผลิต ละอื่นๆ เช่น ค่าเช่า ค่าแปรรูป เป็นต้น
รายได้สุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้ทางการเกษตรหลังหักรายจ่ายทางการเกษตร
รายได้นอกการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดจากกิจกรรมของสมาชิกครัวเรือน เช่น เงินเดือนประจำ การรับจ้าง ให้บริการ ธุรกิจค้าขาย เป็นต้น
เงินออมเบื้องต้น หมายถึง เงินสดคงเหลือของครัวเรือนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งจากการเกษตร การบริโภค และการอุปโภคแล้ว