ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 12 ม.ค. 2564 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา20,271
2.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้9,485
3.สาธารณรัฐประชาชนจีน6,315
4.เบนิน6,103
5.ฮ่องกง5,303
6.อื่นๆ58,597
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.ไทย126.51
2.เมียนมาร์108.88
3.เวียดนาม69.70
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน54.39
5.ญี่ปุ่น43.98
6. อื่นๆ120.62
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย62,7702,288,505
2.ข้าวเหนียว32,504207,465
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)48,9751,277,921
4.ข้าวเจ้าขาว1,767,22225,951,276
5.ข้าวนึ่ง50,7211,673,175
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย149,915,0194,196,265,501
2.ข้าวเหนียว52,985,1671,087,464,041
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)38,141,742830,568,828
4.ข้าวเจ้าขาว230,481,2533,298,020,299
5.ข้าวสี831,34243,291,983
6.ข้าวนึ่ง249,424,9083,616,709,857
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
2.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,369.26
3.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,016.81
4.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 8,619.73
5.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 7,605.64
6.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,200.01
7.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,437.78
8.ข้าวเหนียวนาปียาว14,690.26
9.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
10.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,797.14
11.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,772.23