เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน9.21
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ย. 2563)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 1.0458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 1.0458
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2563)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 133.3846 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 34.2923
  2. เมียนมาร์ 29.6612
  3. กัมพูชา 14.4327
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 11.3507
  5. สหรัฐอเมริกา 7.4943
  6. สิงคโปร์ 6.9638
  7. มาเลเซีย 6.7249
  8. ไต้หวัน 4.7952
  9. ญี่ปุ่น 2.8041
  10. ออสเตรเลีย 2.3141
  เงาะสด 169.3932 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 53.4122
  2. เมียนมาร์ 31.7443
  3. ลาว 24.6126
  4. สหรัฐอาหรับ 15.3169
  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11.4360
  6. มาเลเซีย 11.1316
  7. กาตาร์ 4.5056
  8. กัมพูชา 2.9722
  9. นอรเว 1.7362
  10. ฮ่องกง 1.6803
  เงาะสอดไส้สับปะรด 109.3914 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 35.9284
  2. มาเลเซีย 21.9646
  3. สิงคโปร์ 14.9474
  4. ไต้หวัน 8.6795
  5. แคนาดา 7.0879
  6. อิสราเอล 3.0699
  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.9264
  8. สาธารณรัฐเกาหลี 2.4732
  9. ปากีสถาน 2.2680
  10. เมียนมาร์ 2.1975
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3