เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน17.76
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ย. 2562)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 1.0458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 1.0458
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ย. 2562)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 113.3460 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 30.1404
  2. เมียนมาร์ 25.7746
  3. กัมพูชา 19.9276
  4. มาเลเซีย 8.4065
  5. สหรัฐอเมริกา 4.7409
  6. สิงคโปร์ 4.5278
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 3.5479
  8. ไต้หวัน 3.0529
  9. ญี่ปุ่น 1.5534
  10. อินโดนีเซีย 1.2673
  เงาะสด 238.0243 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 116.6298
  2. สหรัฐอาหรับ 31.8200
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 22.1058
  4. โอมาน 11.8664
  5. เมียนมาร์ 10.7464
  6. ลาว 8.3679
  7. กาตาร์ 6.3902
  8. มาเลเซีย 6.0037
  9. ซาอุดิอาระเบีย 4.8826
  10. บาห์เรน 4.1313
  เงาะสอดไส้สับปะรด 111.6501 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 47.9994
  2. สิงคโปร์ 10.8556
  3. แคนาดา 9.2800
  4. อิสราเอล 8.2762
  5. มาเลเซีย 6.9593
  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.6399
  7. ไต้หวัน 6.1529
  8. ปากีสถาน 2.4939
  9. เมียนมาร์ 2.1130
  10. สาธารณรัฐเกาหลี 1.7475
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3