เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน17.83
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 0.5721 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2560
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 0.5721
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 81.3697 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. เมียนมาร์ 22.4502
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 22.4314
  3. กัมพูชา 11.5243
  4. มาเลเซีย 6.9704
  5. สหรัฐอเมริกา 3.0822
  6. สิงคโปร์ 2.4031
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 2.3532
  8. ญี่ปุ่น 1.4247
  9. มัลดีฟส์ 1.2061
  10. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 1.0908
  เงาะสด 169.4306 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 83.4693
  2. สหรัฐอาหรับ 23.8490
  3. เมียนมาร์ 10.5816
  4. โอมาน 8.7329
  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 7.7941
  6. ลาว 6.4299
  7. มาเลเซีย 5.3364
  8. กาตาร์ 4.7629
  9. ซาอุดิอาระเบีย 4.3690
  10. บาห์เรน 3.3751
  เงาะสอดไส้สับปะรด 94.9832 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 43.5551
  2. แคนาดา 8.8137
  3. อิสราเอล 8.2762
  4. สิงคโปร์ 6.5254
  5. มาเลเซีย 5.6953
  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.7529
  7. ไต้หวัน 3.9973
  8. ปากีสถาน 2.4939
  9. สาธารณรัฐเกาหลี 1.7475
  10. เมียนมาร์ 1.7379
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3