มังคุด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มังคุด 17.88
2.มังคุดผิวมันผลขนาดใหญ่83.34
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 299 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ธ.ค. 2562)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.5086 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ไทย 0.5021
  2. ออสเตรเลีย 0.0065
 • มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 23.9444 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐเกาหลี 5.9212
  2. สหรัฐอเมริกา 5.8455
  3. ไต้หวัน 4.9209
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.0152
  5. มาเลเซีย 1.9428
  6. ญี่ปุ่น 1.1585
  7. เนเธอร์แลนด์ 0.1379
  8. ฮ่องกง 0.0024
  มังคุดสด 16,669.1711 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11,747.0694
  2. เวียดนาม 4,334.0412
  3. ฮ่องกง 157.1610
  4. สหรัฐอเมริกา 113.1486
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 102.8036
  6. ลาว 76.5073
  7. ไต้หวัน 31.3129
  8. สหรัฐอาหรับ 25.0055
  9. ญี่ปุ่น 19.0414
  10. ออสเตรเลีย 17.4907
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 57 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.ขอนแก่น           1
3.จันทบุรี           14
4.ฉะเชิงเทรา           4
5.ชลบุรี           2
6.ชุมพร           3
7.ตราด           3
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           6
10.นครศรีธรรมราช           1
11.นราธิวาส           2
12.ปทุมธานี           4
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.ราชบุรี           3
15.ลำพูน           1
16.สมุทรปราการ           1
17.สมุทรสาคร           4
18.เชียงใหม่           3