ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA37.32
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A27.50
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.50
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.50
5.ลำไยร่วงเกรด A14.50
6.ลำไยร่วงเกรด B4.50
7.ลำไยอบแห้งเกรด AA143.88
8.ลำไยอบแห้งเกรด A100.00
9.ลำไยอบแห้งเกรด B47.00
10.ลำไยอบแห้งเกรด C20.00
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (พ.ย. 2563)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.3121 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.3121
  ลำไยสด 3.6181 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 3.5622
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0559
  ลำไยแห้ง 1.8588 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 1.1075
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.7513

 • มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2563)
 • ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 8.7214 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 2.7381
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.0279
  3. สาธารณรัฐเกาหลี 1.7878
  4. ไต้หวัน 1.7136
  5. ฮ่องกง 0.4540
  ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 735.1515 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 233.9412
  2. มาเลเซีย 174.8632
  3. สิงคโปร์ 86.6539
  4. สหรัฐอเมริกา 84.9861
  5. อินโดนีเซีย 64.9846
  6. เวียดนาม 27.7650
  7. กัมพูชา 13.2993
  8. ออสเตรเลีย 9.1337
  9. ฝรั่งเศส 4.5012
  10. แคนาดา 4.4091
  ลำไยสด 12,310.7436 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 8,895.3233
  2. เวียดนาม 1,443.0838
  3. อินโดนีเซีย 1,084.9931
  4. ฮ่องกง 477.2225
  5. มาเลเซีย 200.9355
  6. สิงคโปร์ 67.8952
  7. เนเธอร์แลนด์ 48.0690
  8. อินเดีย 30.1144
  9. ฟิลิปปินส์ 19.7199
  10. ฝรั่งเศส 12.0332
  ลำไยแห้ง 6,377.2707 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 5,813.1073
  2. เวียดนาม 330.6113
  3. ฮ่องกง 99.3536
  4. สิงคโปร์ 35.1929
  5. มาเลเซีย 25.7521
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 17.6496
  7. สหรัฐอเมริกา 14.7148
  8. อินโดนีเซีย 13.1778
  9. ออสเตรเลีย 6.9641
  10. เนเธอร์แลนด์ 6.6011