ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA35.50
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A24.09
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.00
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.45
5.ลำไยร่วงเกรด A14.45
6.ลำไยร่วงเกรด B4.49
7.ลำไยร่วงเกรด C1.00
8.ลำไยอบแห้งเกรด AA125.00
9.ลำไยอบแห้งเกรด A90.00
10.ลำไยอบแห้งเกรด B40.00
11.ลำไยอบแห้งเกรด C15.00
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.9762 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. สิงคโปร์ 0.9762
  ลำไยแห้ง 1.0659 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐเกาหลี 1.0659

 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 3.6018 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 2.9704
  2. ฮ่องกง 0.5564
  3. มาเลเซีย 0.0750
  ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 451.2185 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 234.4677
  2. มาเลเซีย 52.4631
  3. สิงคโปร์ 44.6335
  4. สหรัฐอเมริกา 42.4784
  5. อินโดนีเซีย 25.3315
  6. กัมพูชา 17.6307
  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 7.6831
  8. ออสเตรเลีย 3.6574
  9. บรูไน 2.8646
  10. ฝรั่งเศส 2.6779
  ลำไยสด 10,511.4241 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 4,849.3121
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,821.2868
  3. อินโดนีเซีย 1,386.6754
  4. ฮ่องกง 249.5074
  5. สิงคโปร์ 71.9975
  6. มาเลเซีย 61.7011
  7. อินเดีย 24.4028
  8. สหรัฐอาหรับ 13.2931
  9. ฝรั่งเศส 12.5438
  10. เนเธอร์แลนด์ 10.1991
  ลำไยแห้ง 3,347.6480 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 2,166.3355
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,088.2632
  3. ฮ่องกง 26.2508
  4. เนเธอร์แลนด์ 14.5240
  5. อินโดนีเซีย 13.6714
  6. สิงคโปร์ 12.5137
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 9.6232
  8. มาเลเซีย 9.5555
  9. ออสเตรเลีย 1.9213
  10. ไต้หวัน 1.5230