ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA37.32
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A27.50
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.50
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.50
5.ลำไยร่วงเกรด A14.50
6.ลำไยร่วงเกรด B4.50
7.ลำไยอบแห้งเกรด AA139.00
8.ลำไยอบแห้งเกรด A95.88
9.ลำไยอบแห้งเกรด B43.32
10.ลำไยอบแห้งเกรด C18.68
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (ก.ย. 2562)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.9762 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. สิงคโปร์ 0.9762
  ลำไยสด 3.3449 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 3.3449
  ลำไยแห้ง 1.0659 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐเกาหลี 1.0659

 • มูลค่าการส่งออก (ก.ย. 2562)
 • ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 3.7931 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 2.9704
  2. ฮ่องกง 0.6901
  3. มาเลเซีย 0.0750
  4. ไต้หวัน 0.0450
  5. สหรัฐอเมริกา 0.0126
  6. สิงคโปร์ 0.0000
  ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 632.2841 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 275.4514
  2. มาเลเซีย 112.0674
  3. สิงคโปร์ 65.2403
  4. สหรัฐอเมริกา 58.7197
  5. อินโดนีเซีย 42.3085
  6. กัมพูชา 26.5981
  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 13.8427
  8. ออสเตรเลีย 6.2924
  9. ฝรั่งเศส 3.4134
  10. ฮ่องกง 2.9841
  ลำไยสด 12,795.9176 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 5,294.0094
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 5,084.5975
  3. อินโดนีเซีย 1,840.4086
  4. ฮ่องกง 315.2644
  5. มาเลเซีย 91.6325
  6. สิงคโปร์ 79.9434
  7. อินเดีย 30.4655
  8. ฝรั่งเศส 18.0360
  9. สหรัฐอาหรับ 16.0394
  10. เนเธอร์แลนด์ 11.6769
  ลำไยแห้ง 5,829.0663 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,415.0279
  2. เวียดนาม 2,252.5061
  3. ฮ่องกง 41.1581
  4. สิงคโปร์ 25.2393
  5. เนเธอร์แลนด์ 20.5859
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 19.1271
  7. มาเลเซีย 15.4718
  8. อินโดนีเซีย 13.6714
  9. ออสเตรเลีย 9.4369
  10. สหรัฐอเมริกา 8.5152