ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA37.32
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A27.50
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.50
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.50
5.ลำไยร่วงเกรด A14.50
6.ลำไยร่วงเกรด B4.50
7.ลำไยอบแห้งเกรด AA139.00
8.ลำไยอบแห้งเกรด A95.88
9.ลำไยอบแห้งเกรด B43.32
10.ลำไยอบแห้งเกรด C18.68
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (พ.ค. 2563)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.3121 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.3121
  ลำไยสด 0.6605 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.6605
  ลำไยแห้ง 0.8063 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.8063

 • มูลค่าการส่งออก (พ.ค. 2563)
 • ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 3.9948 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.0270
  2. ญี่ปุ่น 1.9678
  ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 221.9379 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 65.7998
  2. มาเลเซีย 53.2226
  3. สหรัฐอเมริกา 32.4779
  4. สิงคโปร์ 24.8844
  5. อินโดนีเซีย 12.3658
  6. เวียดนาม 9.7834
  7. กัมพูชา 8.8582
  8. สาธารณรัฐเกาหลี 1.9747
  9. ออสเตรเลีย 1.8364
  10. ไต้หวัน 1.5949
  ลำไยสด 5,049.1430 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,708.2338
  2. เวียดนาม 944.6134
  3. ฮ่องกง 214.3528
  4. อินโดนีเซีย 80.7501
  5. มาเลเซีย 36.5871
  6. สิงคโปร์ 21.9758
  7. อินเดีย 13.8848
  8. เนเธอร์แลนด์ 10.1870
  9. สหรัฐอาหรับ 6.3487
  10. ฝรั่งเศส 3.2767
  ลำไยแห้ง 1,082.9366 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 889.5936
  2. เวียดนาม 116.1024
  3. ฮ่องกง 40.9179
  4. สิงคโปร์ 9.8361
  5. มาเลเซีย 7.1022
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 6.6739
  7. เนเธอร์แลนด์ 3.8389
  8. อินเดีย 2.8137
  9. เมียนมาร์ 1.2590
  10. ออสเตรเลีย 1.0958