ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ค. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 153.9697 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 82.8958
  2. อินโดนีเซีย 46.8287
  3. ไทย 18.8139
  4. ฟิลิปปินส์ 3.4340
  5. มาเลเซีย 1.9973
  ทุเรียนสด 1.9000 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 1.9000
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ค. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 1,413.5128 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,279.0911
  2. สหรัฐอเมริกา 62.7938
  3. แคนาดา 26.3047
  4. ฮ่องกง 10.0602
  5. ไต้หวัน 7.5064
  6. อินโดนีเซีย 6.8711
  7. ออสเตรเลีย 6.6924
  8. สาธารณรัฐเกาหลี 5.6794
  9. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 1.6156
  10. ฝรั่งเศส 1.4225
  ทุเรียนกวน 93.5381 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 31.5781
  2. โครเอเซีย 11.4467
  3. สาธารณรัฐยูเครน 8.6527
  4. ออสเตรเลีย 6.8641
  5. ลัตเวีย 5.8465
  6. อาเซอร์ไบจาน 3.7849
  7. โปแลนด์ 3.1227
  8. แคนาดา 3.0823
  9. สหรัฐอเมริกา 2.5669
  10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 1.8089
  ทุเรียนสด 40,539.0582 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 29,495.4890
  2. ฮ่องกง 5,890.2083
  3. เวียดนาม 4,670.7068
  4. ไต้หวัน 347.9370
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 42.8393
  6. สหรัฐอเมริกา 29.1128
  7. มาเลเซีย 20.9515
  8. ญี่ปุ่น 16.4562
  9. ออสเตรเลีย 5.8793
  10. บรูไน 3.0302
  ทุเรียนอบแห้ง 71.3319 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 37.8583
  2. สหรัฐอเมริกา 24.4244
  3. ฮ่องกง 5.7253
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 1.5853
  5. ไต้หวัน 0.4705
  6. มาเลเซีย 0.3111
  7. ฝรั่งเศส 0.2914
  8. เวียดนาม 0.2223
  9. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.1820
  10. สิงคโปร์ 0.0653
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1