ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 120.0661 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 93.7671
  2. เวียดนาม 19.8742
  3. ฟิลิปปินส์ 5.7022
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.7225
  ทุเรียนสด 2.4665 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 1.1812
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.9764
  3. ฟิลิปปินส์ 0.2900
  4. มาเลเซีย 0.0190
  ทุเรียนอบแห้ง 0.3962 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.3951
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0011
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 1,804.1329 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,435.1909
  2. สหรัฐอเมริกา 201.2709
  3. ออสเตรเลีย 34.1594
  4. แคนาดา 32.7947
  5. ฮ่องกง 21.7773
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 16.1746
  7. เวียดนาม 15.6692
  8. ไต้หวัน 12.0817
  9. ฝรั่งเศส 12.0084
  10. เนเธอร์แลนด์ 6.3523
  ทุเรียนกวน 84.8049 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 15.8196
  2. โครเอเซีย 14.9440
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9.7655
  4. แคนาดา 6.5989
  5. สหราชอาณาจักร 5.4520
  6. อินเดีย 3.9390
  7. ฮ่องกง 3.2544
  8. เม็กซิโก 3.1127
  9. ลัตเวีย 2.5692
  10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2.0046
  ทุเรียนสด 30,959.1934 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 16,666.3552
  2. เวียดนาม 8,176.8360
  3. ฮ่องกง 5,358.8495
  4. ไต้หวัน 346.3350
  5. สหรัฐอเมริกา 138.2501
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 74.2883
  7. มาเลเซีย 70.9272
  8. ญี่ปุ่น 41.0117
  9. ออสเตรเลีย 22.3109
  10. แคนาดา 20.8064
  ทุเรียนอบแห้ง 123.6222 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 70.2399
  2. ฮ่องกง 28.4498
  3. สหรัฐอเมริกา 7.4770
  4. ออสเตรเลีย 4.5205
  5. มาเลเซีย 3.4238
  6. สิงคโปร์ 2.7832
  7. เวียดนาม 1.5984
  8. ไต้หวัน 1.0031
  9. สหรัฐอาหรับ 0.9496
  10. เมียนมาร์ 0.9307
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1