ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ย. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 179.9113 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 116.0084
  2. เวียดนาม 41.6278
  3. ฟิลิปปินส์ 19.5809
  4. อินโดนีเซีย 1.9717
  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.7225
  ทุเรียนสด 4.6688 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 3.3835
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.9764
  3. ฟิลิปปินส์ 0.2900
  4. มาเลเซีย 0.0190
  ทุเรียนอบแห้ง 0.3962 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.3951
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0011
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ย. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 3,866.9434 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,228.9578
  2. สหรัฐอเมริกา 377.6957
  3. ออสเตรเลีย 58.8896
  4. แคนาดา 53.7529
  5. ฮ่องกง 29.7582
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 23.3227
  7. ไต้หวัน 18.5076
  8. ฝรั่งเศส 17.7020
  9. เวียดนาม 15.6692
  10. เนเธอร์แลนด์ 11.8071
  ทุเรียนกวน 106.3939 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 16.6812
  2. โครเอเซีย 16.6229
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 10.9398
  4. ออสเตรเลีย 8.5758
  5. แคนาดา 6.6865
  6. อินเดีย 5.7935
  7. สหราชอาณาจักร 5.7515
  8. สาธารณรัฐยูเครน 4.5974
  9. ฮ่องกง 3.3048
  10. สหรัฐอเมริกา 3.2196
  ทุเรียนสด 42,971.5284 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 24,830.8847
  2. เวียดนาม 10,511.5286
  3. ฮ่องกง 6,705.9426
  4. ไต้หวัน 379.5270
  5. สหรัฐอเมริกา 180.9432
  6. มาเลเซีย 124.9521
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 83.8599
  8. ญี่ปุ่น 48.0826
  9. ออสเตรเลีย 25.9485
  10. แคนาดา 21.9608
  ทุเรียนอบแห้ง 149.4868 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 78.2241
  2. ฮ่องกง 32.9892
  3. สหรัฐอเมริกา 11.2520
  4. ออสเตรเลีย 11.1443
  5. มาเลเซีย 3.8227
  6. สิงคโปร์ 3.1883
  7. สหรัฐอาหรับ 2.0194
  8. เวียดนาม 1.9313
  9. ไต้หวัน 1.2641
  10. เมียนมาร์ 0.9307
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1