ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ย. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 994.5010 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 842.5418
  2. ฟิลิปปินส์ 73.6142
  3. อินโดนีเซีย 51.2339
  4. ไทย 25.1139
  5. มาเลเซีย 1.9973
  ทุเรียนสด 127.6606 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 120.0100
  2. มาเลเซีย 7.1187
  3. ฟิลิปปินส์ 0.3871
  4. ไทย 0.1448
  ทุเรียนอบแห้ง 6.5127 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ไทย 6.5127
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 5,918.5360 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 5,184.6229
  2. สหรัฐอเมริกา 436.4395
  3. แคนาดา 75.6052
  4. ออสเตรเลีย 57.2233
  5. เวียดนาม 33.0975
  6. อินโดนีเซีย 28.4419
  7. ฮ่องกง 20.7628
  8. เนเธอร์แลนด์ 20.0345
  9. สาธารณรัฐเกาหลี 17.5311
  10. ไต้หวัน 11.8147
  ทุเรียนกวน 148.0571 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 36.2682
  2. ออสเตรเลีย 26.0968
  3. สาธารณรัฐยูเครน 18.3666
  4. โครเอเซีย 11.4467
  5. แคนาดา 10.5216
  6. ลัตเวีย 6.4163
  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.8633
  8. สหรัฐอเมริกา 4.3663
  9. อาเซอร์ไบจาน 4.1315
  10. โปแลนด์ 3.9111
  ทุเรียนสด 64,887.8956 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 47,223.3081
  2. ฮ่องกง 9,030.5150
  3. เวียดนาม 7,708.1582
  4. ไต้หวัน 381.0758
  5. สหรัฐอเมริกา 182.0612
  6. มาเลเซีย 150.0623
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 76.0772
  8. ญี่ปุ่น 38.3140
  9. ออสเตรเลีย 30.6668
  10. สหราชอาณาจักร 11.7374
  ทุเรียนอบแห้ง 206.7336 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 107.9654
  2. ฟิลิปปินส์ 46.4447
  3. สหรัฐอเมริกา 28.7793
  4. ฮ่องกง 12.0595
  5. ออสเตรเลีย 4.2675
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 1.7227
  7. ญี่ปุ่น 1.3729
  8. ไต้หวัน 0.6942
  9. แคนาดา 0.6447
  10. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.5744
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1