ครัวเรือนเกษตรกร

7,964,397

ครัวเรือน (3.91 คน/ครัวเรือน)

รายได้เงินสดทางการเกษตร

160,932

บาท/ครัวเรือน

หนี้สินการเกษตร

179,462

บาท/ครัวเรือน

ข้าว

ครัวเรือนเกษตรร 4,261,031 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 58,510,490 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 58,436,230 ไร่

ราคา ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชนิด 100 % โรงสีสหพัฒนา บุรีรัมย์ 17,000 บาท/ตัน.
20 ก.ย. 2019

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครัวเรือนเกษตร 337,244 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 5,300,091 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 5,293,669 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% หจก. สยามคอร์นโปรดักส์ (ช.กังวาล) เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 8.20 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019

มันสำปะหลังโรงงาน

ครัวเรือนเกษตร 436,518 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 5,634,666 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 5,623,081 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ หัวมันสำปะหลังสดคละ คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ กาญจนบุรี 1.90 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019

ปาล์มน้ำมัน

ครัวเรือนเกษตร 318,869 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 4,224,091 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 3,995,887 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด สุราษฎร์ธานี 2.90 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019

ยางพารา กยท. 07 ส.ค. 2562

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 1,557,530 ราย

เนื้อที่ยืนต้นที่ขึ้นทะเบียน 20,397,163 ไร่

เนื้อที่กรีดยางได้ที่ขึ้นทะเบียน 16,971,714 ไร่

เนื้อที่ยืนต้นจากภาพถ่ายดาวเทียม 27,756,984 ไร่
(พ.ด.,Gistda,สศก. และ กยท.)

ราคา น้ำยางสดตลาดกลางเฉลี่ย 40.6 บาท/กก.
31 ก.ค. 2019

อ้อยโรงงาน (สอน. ก.พ. 62)

จำนวนชาวไร่อ้อย 472,588 ราย

เนื้อที่เพาะปลูก 12,045,920 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 11,469,285 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ 740 บาท/ตัน

ลำไย

ครัวเรือนเกษตร 110,623 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 726,969 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 697,649 ไร่


มังคุด

ครัวเรือนเกษตร 64,719 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 232,152 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 224,853 ไร่


ทุเรียน

ครัวเรือนเกษตร 88,976 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 585,480 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 487,974 ไร่

ราคา ณ ตลาดผลไม้เขาสมิง 95 บาท/กก.

เงาะ

ครัวเรือนเกษตร 27,661 ครัวเรือน

เนื้อที่ให้ผล 105,291 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 98,043 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) สุราษฎร์ธานี 21.00 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019

มะพร้าว

ครัวเรือนเกษตร 95,699 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 550,455 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 522,670 ไร่

ราคา ณ แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก 900 บาท/ร้อยผล

กาแฟ

ครัวเรือนเกษตร 4,465 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 48,710 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 46,570 ไร่


สับปะรดโรงงาน

ครัวเรือนเกษตร 10,485 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 166,355 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 164,049 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ โรงงานอาหารสยาม ชลบุรี 7.10 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019